อัตราค่าบริการ

ค่าบริการดังต่อไปนี้เป็นราคาแต่ละรายการ
หากท่านต้องการใบเสนอราคากรุณาติดต่อเรา
ค่าบริการในตารางดังต่อไปนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมราชการ

ปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมาย

ปรึกษาทนายความ
ปรึกษาทนายความ※ ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียด

ทางบริษัทเราจะขอรับเงินค่ามัดจำก่อน 50% โดยคิดจากยอดรวมในใบเสนอราคา และโปรดชำระเงินส่วนที่เหลือเมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เรียกเก็บค่าทนายความและค่าตัวแทนดำเนินการ

การจัดการมรดก
ค่าตอบแทนทนายความ
เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น
ตั้งแต่ 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมศาล ชำระตามจริง
ค่าบริการที่ปรึกษา ※1 ไม่เกิน 5,000,000 บาท
5,010,00 ถึง 10,000,000 บาท
10,010,000 ถึง 50,000,000 บาท
50 ล้าน 1 หมื่นบาทขึ้นไป
10%
7%

5%

ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่แจ้งมา
ค่าเดินทางและค่าที่พักต่างพื้นที่ ชำระตามจริง
ค่าล่ามแปลภาษาในศาล 15,000 บาท
ค่ารับรองเอกสารสถานฑูตญี่ปุ่นและ ค่ารับรองแปลเอกสารกระทรวงการต่างประเทศในไทย ※2 1 ฉบับ(2เรื่อง1ชุด)5,000 บาท
รับรองจากทนายความ 1 ฉบับ8,000 บาท

ค่าบริการที่ปรึกษาจะมีค่ามัดจำ 50,000 บาท

เอกสารรับรองจากสถานฑูตญี่ปุ่นและเอกสารรับรองการแปลจากกระทรวงการต่างประเทศในไทย จะมีบางกรณีที่จำเป็นต้องมีการรับรองโดยทนายความ

การจดทะเบียนหย่า
ค่าดำเนินการจดทะเบียนหย่า ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่ท่านแจ้งมา
การขอสิทธิ์คุ้มครองบุตร
ค่าดำเนินการขอสิทธิ์คุ้มครองบุตร ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่ท่านแจ้ง
คดีแพ่ง คดีอาญา
ค่าทนายความ ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่ท่านแจ้ง
บริการที่ปรึกษา
ปรึกษาทั่วไป
(นัดพบ)
1 ชม.3,500 บาท
ปรึกษาทั่วไป
(ติดต่อทางอีเมล์หรือโทรศัพท์)
2 ครั้ง
3 ครั้ง(1 เรื่อง)
ฟรี
2,000 บาท
ปรึกษาทางธุรกิจ
(นัดพบ)
1 ชม.5,500 บาท
ปรึกษาทางธุรกิจ
(ติดต่อทางอีเมล์หรือโทรศัพท์)
2 ครั้ง
3 ครั้ง(1เรื่อง)
ฟรี
3,000 บาท
เอกสารสัญญา
ค่าทำเอกสารสัญญา ※ ภาษาไทย
ส่วนเพิ่ม - ภาษาญี่ปุ่น
ส่วนเพิ่ม - ภาษาอังกฤษ
เริ่มต้น 25,000 บาท
เริ่มต้น 1,000 บาท
เริ่มต้น 600 บาท

ค่าแปลภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยเป็นราคาต่อ1หน้า ซึ่งจะแปลจากเอกสารสัญญาภาษาไทยเท่านั้น ราคาค่าบริการแปลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเนื้อหาในเอกสาร

การโอนกรรมสิทธิ์ต่างๆ
ทำเรื่องโอน เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ต่างๆพร้อมทนายความช่วยเหลือ เช่นกรมที่ดิน ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่ท่านแจ้ง
การรับรองเอกสาร
บริการรับรองเอกสาร
(Notary Public)
ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่ท่านแจ้ง
บริการอื่นๆ
ล่ามแปลภาษาเพื่อปรึกษาทนายความ ※ ครึ่งวัน
1 วัน
เริ่มต้น 4,000 บาท
เริ่มต้น 8,000 บาท

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามเนื้อหา

การทำงานหรือการก่อตั้งบริษัทที่ประเทศไทย

ใบอนุญาตทำงาน (Work permit)
การขอใบอนุญาตทำงานใหม่ครั้งแรก 1 ปี 15,000 บาท
การขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน 1,000 บาท
การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 8,000 บาท
การขอใบอนุญาตฉบับใหม่แทนฉบับเดิม 8,000 บาท
การขอใบอนุญาตฉบับใหม่ในกรณีหน้าไม่เพียงพอ 8,000 บาท
การเปลี่ยนบริษัททำงาน 5,000 บาท
การขออนุญาตทำงาน 2 ปี 16,000 บาท
จัดทำ ตรวจสอบ จดทะเบียนกฎระเบียบบริษัท ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่ท่านแจ้ง
วีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน (Non immigration B)
การขอวีซ่าใหม่หรือการต่ออายุวีซ่า 1 ปี 18,000 บาท
การเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นวีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน (Non immigration B) ※ 15,000 บาท
การขอวีซ่าใหม่หรือการต่ออายุวีซ่า 1 ปี
(เช่น อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานของมูลนิธิ)
15,000 บาท

อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล
เฉพาะการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 15,000 บาท
แพ็คเกจการขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
(จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่กระทรวงพาณิชย์และจดทะเบียนภาษีที่สรรพากร)
25,000 บาท
การขอจดทะเบียนเปลี่ยนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจากคนไทยเป็นชาวต่างชาติ เพิ่มกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ15,000 บาท
การขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน 10,000 บาท
การขอจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ 5,000 บาท
การขอจดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 10,000 บาท
การขอจดเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น 5,000 บาท
การขอจดเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท 20,000 บาท
การจัดทำตราประทับบริษัท 5,000 บาท
การขอจดเพิ่มทุน 20,000 บาท
ใบอนุญาตต่างๆ
โรงเรียนเอกชน
โรงเรียนสอนภาษา
โรงเรียนเฉพาะทาง
ตั้งแต่ 100,000 บาท
ใบอนุญาตท่องเที่ยว
(ในประเทศ,นอกประเทศ)
ตั้งแต่ 100,000 บาท
ใบอนุญาตร้านอาหาร 6,000 บาท
ใบอนุญาตจำหน่ายสุรา 6,000 บาท
ใบอนุญาตจำหน่ายยาสูบ 6,000 บาท
ใบอนุญาตนำเข้าส่งออก 5,000 บาท
ใบอนุญาตอาหารและยา (อย) ขอเสนอราคาตามรายละเอียด
ใบขับขี่ 3,500 บาท

การอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย

การใช้ชีวิตบั้นปลาย
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลาย (คู่สัญญา) ※ 6 เดือน18,000 บาท
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลาย※ 1 ชม.3,500 บาท
ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลาย 1 วัน 12,000 บาท
ให้บริการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับนิติบุคคล 1 บัญชี7,000 บาท
ให้บริการเปิดบัญชีธนาคารสำหรับบุคคล 1 บัญชี7,000 บาท
ให้บริการขอใหม่หรือต่อวีซ่า NON-IMMIGRANT O 1 ปี
(วีซ่าประเภทใช้ชีวิตอยู่บั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ)
8,000 บาท
บริการเปลี่ยนวีซ่า NON-IMMIGRANT O
(วีซ่าประเภทใช้ชีวิตอยู่บั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ)
15,000 บาท

สัญญาให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบั้นปลายมีระยะเวลาสัญญา 6 เดือน

การจดทะเบียนสมรส
จดทะเบียนสมรสที่ประเทศญี่ปุ่น ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียด
จดทะเบียนสมรสที่ประเทศไทยไทย ※ 25,000 บาท

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมรับรองการแปลโดยกระทรวงการต่างประเทศในของไทยฉบับละ 5,000 บาท

วีซ่าประเภทอื่นๆ (NON-IMMIGRANT O)
การขอวีซ่าใหม่・ขออยู่ต่อวีซ่า1ปี
(วีซ่าประเภทติดตามครอบครัวซึ่งชาวต่างชาติมีใบอนุญาตทำงาน)
10,000 บาท
การขอวีซ่าใหม่・ขออยู่ต่อวีซ่า1ปี
(วีซ่าประเภทใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ)
8,000 บาท
การขอวีซ่าใหม่・ขออยู่ต่อวีซ่า1ปี
(คู่สมรสสัญชาติไทย)
9,000 บาท
การขอวีซ่าใหม่・ขออยู่ต่อวีซ่า1ปี
(พ่อหรือแม่สัญชาติไทยหรือดูแลบุตรสัญชาติไทย)
9,000 บาท
การขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น NON-IMMIGRANT O
(วีซ่าประเภทใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ)
15,000 บาท
เปลี่ยนวีซ่าเป็น NON-IMMIGRANT O ประเภทอื่นๆ 15,000 บาท
การยื่นแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
การขอแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน 1,000 บาท
การขอแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วันย้อนหลัง (กรณีเลยกำหนด) 3,000 บาท
การแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ต.ม.30 (T.M.30)
การแจ้งที่พักอาศัยของชาวต่างชาติ ต.ม.30
(T.M.30)
2,300 บาท
การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry)
ให้บริการขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร
(Re-entry)
1,500 บาท
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเภทครั้งเดียว
ประเภทหลายครั้ง
กรณีเร่งด่วน หรือคนต่างชาติไม่สะดวกดำเนินการเอง
1,000 บาท
3,800 บาท
200 บาท
การขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปประเทศต่างๆ
ให้บริการยื่นเอกสารขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ขอเสนอราคาตามรายละเอียด
วีซ่าแต่ละประเภท
เดินทางเข้ามาโดยไม่มีวีซ่า (No visa) ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
4,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทท่องเที่ยว(Tourist visa) ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
4,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน (Non immigration B) ※ ค่าบริการกรณีขออนุญาตเปลี่ยนประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
18,000 บาท
2,000 บาท
13,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภททำงานสำหรับครู-อาจารย์,พนักงานข้าราชการ (Non immigration B) ※ ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
15,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี (NON-IMMIGRANT O-A) ที่ได้รับจากสถานฑูต ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
8,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทคนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปี (Long stay O-X) ค่าบริการกรณีขออนุญาตเปลี่ยนประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
40,000 บาท
10,000 บาท
25,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทใช้ชีวิตในบั้นปลายในฐานะผู้สูงอายุ (NON-IMMIGRANT O) ※ ค่าบริการกรณีขออนุญาตเปลี่ยนประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
15,000 บาท
2,000 บาท
8,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทติดตามครอบครัว (NON-IMMIGRANT O)
ภรรยาไทย สามีไทย ดูและบุตรหรือบุตรบุญธรรมสัญชาติไทย ※
ค่าบริการกรณีขออนุญาตเปลี่ยนประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ต่อวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
15,000 บาท
2,000 บาท
9,000 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทติดตามครอบครัวชาวต่างชาติ (NON-IMMIGRANT O) ※ ค่าบริการกรณีขออนุญาตเปลี่ยนประเภทวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
15,000 บาท
2,000 บาท
6,500 บาท
1,900 บาท
วีซ่าประเภทดำเนินคดีหรือกระบวนการเกี่ยวข้องกับคดี (NON-IMMIGRANT O)
ค่าบริการขออนุญาตต่ออายุวีซ่า
ค่าธรรมเนียมของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
10,000 บาท
1,900 บาท

อาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม

เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ

เงินบำนาญชราภาพของไทย
บริการตัวแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูล 2,000 บาท
บริการตัวแทนยื่นเอกสาร 10,000 บาท
ผลตอบแทนในกรณีได้รับเงินบำนาญ เงินบำนาญที่ได้รับ 1 ปี
ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายตามจริง
เงินบำเหน็จชราภาพของไทย
บริการตัวแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูล 2,000 บาท
บริการตัวแทนยื่นเอกสาร 10,000 บาท
ผลตอบแทนในกรณีได้เงินบำเหน็จ 15% ของยอดเงินที่ได้รับบำเหน็จ
ค่าเดินทาง,ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายตามจริง
เงินบำนาญประเทศญี่ปุ่น
บริการตัวแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูล 2,000 บาท
จัดทำเอกสารและเดินทางไปสถานฑูต ※1 ต่อ 1 ครั้ง3,000 บาท
บริการตัวแทนยื่นเอกสาร 10,000 บาท
ผลตอบแทนในกรณีได้รับเงินบำนาญ 15% ของยอดเงินที่ได้รับบำนาญ

1 ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

เงินบำนาญมรดกของญี่ปุ่น
บริการตัวแทนเพื่อตรวจสอบข้อมูล 2,000 บาท
บริการด้านเอกสาร และร่วมเดินทางไปสถานฑูต ※1 ต่อ 1 ครั้ง3,000 บาท
บริการตัวแทนยื่นเอกสาร 10,000 บาท
ผลตอบแทนในกรณีได้รับเงินบำนาญ 15% ของยอดเงินที่ได้รับบำนาญ

1 ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม

วิธีการชำระ

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ประเทศไทย หรือมีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ประเทศไทย

ท่านสามารถชำระเงินด้วย เงินสด Mobile payment ชำระโอนผ่านธนาคารหรือชำระด้วยระบบ QR Code

โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อแนะนำวิธีการชำระ ในกรณีที่ท่านต้องการชำระผ่าน Mobile payment หรือ QR Code

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่นอกประเทศไทย

โปรดชำระผ่านการโอนเงินระหว่างประเทศ เพียงช่องทางเดียว

วิธีการโอนเงินระหว่างประเทศ
เราขอแนะนำการโอนเงินระหว่างประเทศของ「Wise」
ท่านสามารถโอนเงินได้รวดเร็วและค่าธรรมเนียมถูกกว่าธนาคาร
Wise:https://wise.com/jp/

Contact ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถาม หรือต้องการขอรับบริการ กรุณาติดต่อบริษัทฯ
โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญชาวญี่ปุ่น หรือชาวไทยจะติดต่อกลับหาท่าน

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปฏิเสธการตอบคำถามของผู้ประกอบการ (บริษัท) ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

  หัวข้อสอบถามโปรดระบุ
  ※สามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อ

  ท่านรู้จักเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
  ได้อย่างไรไม่กำหนด

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศไทย 089-449-8270 094-993-3883

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศญี่ปุ่น 050-6860-7856

  เวลาทำการ
  8:30-17:30 (เวลาประเทศไทย, สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ※มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลภาษาได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ