Work in thailand ใบอนุญาตทำงาน
(Work permit)

ใบอนุญาตทำงานคือเอกสารที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถประกอบอาชีพในประเทศไทย
ซึ่งถึงแม้ว่าชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศไทยจะได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วก็ตาม
จำเป็นต้องมีวีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน (NON-B) อีกด้วย

ชาวต่างชาติจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตทำงาน (Work permit) จากกระทรวงแรงงานของไทยเพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพในประเทศไทย ซึ่งชาวต่างชาติต้องยื่นเอกสารและได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติกับกรมจัดหางานของแต่ละพื้นที่ที่บริษัทตั้งอยู่ โดยห้ามชาวต่างชาติทำงานและได้รับค่าจ้างก่อนได้รับใบอนุญาตทำงาน และนอกจากใบอนุญาติทำงานแล้วชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีวีซ่าประเภทธุรกิจและทำงาน (NON-B) ตามวัตถุประสงค์ทำงานในประเทศไทย

จุดสำคัญที่ใช้ในการตรวจสอบ

เงินลงทุน

บริษัทจะต้องมีเงินลงทุจดทะเบียนบริษัท 2 ล้านบาทต่อชาวต่างชาติ 1 ท่าน

การจ้างงานชาวไทย

บริษัทต้องจ้างพนักงานชาวไทย 4 ท่านต่อชาวต่างชาติ 1 ท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างแรงงานของประเทศไทย

การชำระภาษี

บริษัทมีหน้าที่ต้องชำระภาษี

ประวัติการทำงาน

ประวัติการทำงานของชาวต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกิจการของบริษัท

ประวัติการศึกษา

ประวัติการศึกษาของชาวต่างชาติจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกิจการของบริษัท

ลักษณะรายละเอียดของงาน

ลักษณะงานของชาวต่างชาติจะต้องเป็นงานที่คนไทยไม่สามารถปฏิบัติได้

ตำแหน่ง

ตำแหน่งของชาวต่างชาติจะต้องเป็นตำแหน่งระดับสูง เช่น ผู้บริหาร หรือหัวหน้าควบคุมงาน

ขั้นตอนการรับคำปรึกษา

STEP
1
ติดต่อสอบถาม

กรุณาติดต่อสอบถามทางช่องทางติดต่อในเว็บไซค์ของบริษัทฯ หรือทางโทรศัทพ์

STEP
2
การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารของที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมให้และเอกสารที่ชาวต่างชาติจะต้องจัดเตรียมเอง

STEP
3
การยื่นเอกสารที่กรมจัดหางาน

ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเป็นผู้ยื่นในฐานะตัวแทนของชาวต่างชาติ

ในกรณีชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์ BOI หรือ IEAT ชาวต่างชาติจำเป็นจะต้องไปแสดงตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ จะเดินทางไปพร้อมกับชาวต่างชาติเพื่อให้บริการยื่นเอกสาร ซึ่งการยื่นและรับใบอนุญาตเสร็จภายในวันเดียวกัน

STEP
4
รับใบอนุญาตทำงาน

ชาวต่างชาติจำเป็นต้องไปรับใบอนุญาตทำงานด้วยตนเองที่กรมจัดหางาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปให้ความช่วยเหลือ และหลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานแล้วชาวต่างชาติสามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

STEP
5
การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

ชาวต่างชาติไม่จำเป็นต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกเป็นตัวแทนชาวต่างชาติไปยื่นเอกสารที่สำนักงานจัดหางานตามแต่ละพื้นที่ที่ชาวต่างชาติปฏิบัติงานอยู่

ในกรณีชาวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์ BOI หรือ IEAT ชาวต่างชาติจำเป็นจะต้องไปแสดงตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯจะเดินทางไปพร้อมกับลูกค้าเพื่อบริการยื่นเอกสาร โดยการยื่นและรับใบอนุญาตเสร็จภายในวันเดียวกัน

ค่าบริการ
การขอใบอนุญาตทำงานใหม่ครั้งแรก 1 ปี 15,000 บาท
การขอยกเลิกใบอนุญาตทำงาน 1,000 บาท
การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน 1 ปี 8,000 บาท
การขอใบอนุญาตฉบับใหม่แทนฉบับเดิม 8,000 บาท
การขอใบอนุญาตฉบับใหม่ในกรณีหน้าไม่เพียงพอ 8,000 บาท
การเปลี่ยนบริษัททำงาน 5,000 บาท
การขออนุญาตทำงาน 2 ปี 16,000 บาท
จัดทำ ตรวจสอบ จดทะเบียนกฎระเบียบบริษัท ขออนุญาตเสนอราคาตามรายละเอียดที่ท่านแจ้ง

ค่าบริการในตารางดังต่อไปนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าธรรมเนียมราชการ

Contact ติดต่อสอบถาม

หากท่านมีคำถาม หรือต้องการขอรับบริการ กรุณาติดต่อบริษัทฯ
โดยกรอกข้อมูลด้านล่าง เจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญชาวญี่ปุ่น หรือชาวไทยจะติดต่อกลับหาท่าน

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตปฏิเสธการตอบคำถามของผู้ประกอบการ (บริษัท) ที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกัน

  หัวข้อสอบถามโปรดระบุ
  ※สามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อ

  ท่านรู้จักเว็ปไซต์ของบริษัทฯ
  ได้อย่างไรไม่กำหนด

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศไทย 089-449-8270 094-993-3883

  เบอร์โทรศัพท์สำหรับประเทศญี่ปุ่น 050-6860-7856

  เวลาทำการ
  8:30-17:30 (เวลาประเทศไทย, สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ทุกวันยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ※มีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลภาษาได้ทั้งภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ